Committee

 Committee

Name

Email Address

General Chair

Ming-Shan Jeng

msjeng@itri.org.tw

Vice Chairman

Hung-Wen Lin

lhw@itri.org.tw

Derek Kang

derekkang@itri.org.tw

Secretary

Wei-Da Tu

weidatu@gmail.com

Treasurer

Mu-Chun Lee

leemuchun@gmail.com

Publicity

Yu-Lieh Wu

wuyl@ncut.edu.tw

Technical Seminar

Win-Jet Luo

wjluo@ncut.edu.tw

Accommodation & Venue 

Chin-Chang Lai

lai.c368@gmail.com

Attendance/Registration

Gavin Chang

gavin@telasia.net

Hospitality

Jeffrey Lee

MCJL@nutc.edu.tw

Student Program Chair

Fu-Jen Wang

fjwang@ncut.edu.tw

Ching-Wen Cheng

greenlands.hvac@gmail.com  

Banquet Dinner Chair

Chia-Chi Hsu

chi_hsu@yahoo.com

Advisor

Jui-Fah Chou

Bing-Chwen Yang

Wei-Dong Wang

Yang-Cheng Shih

Jerry Huang

alpha123@ms9.hinet.net

bcyang@itri.org.tw

bw4644@ms4.hinet.net

f10958@ntut.edu.tw

tuntos@ms23.hinet.net


您的購物車內沒有商品!