ASHRAE
ASHRAE
Annual assembly3
ASHRAE2023
Annual assembly2
Annual assembly4
Annual assembly
ASHRAE
ASHRAE DL 12152022
ASHRAE Taipei Art
ASHRAE RP Night
最新消息
ASHRAE地區
ASHRAE章和
ASHRAE各委員會
ASHRAE志願者信息
ASHRAE書店
ASHRAE期刊文章
ASHRAE年輕工程師
ASHRAE學生機會
ASHRAE做一個禮物

加入會員


什麼ASHRAE會員等級是最適合你的?


任何對HVACR行業感興趣的人都可以參加會員。


ASHRAE提供4個成員等級:

會員,助理,會員,學生。


請參閱下面的完整說明或查看此視頻以決定哪一個適合您。